Członkostwo

Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” aktualnie (czyli na początku 2018 r.) zrzesza kilkudziesięciu strzelców, głównie kolekcjonerów broni palnej i militariów oraz zawodników z licencjami zawodniczymi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wśród nich znajduje się trener strzelectwa sportowego MSiT, trenerzy strzelectwa sportowego PZSS, instruktorzy strzelectwa sportowego (MSiT, PZSS i W-MZSS), strzelectwa obronnego, praktycznego, dynamcznego, wyszkolenia strzeleckiego oraz strzelań policyjnych, sędziowie PZSS strzelectwa sportowego (kl. P, kl. I, kl. II oraz kl. III) i dynamicznego (kl. II oraz kl. III), liczni prowadzący strzelanie z uprawnieniami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego bądź Ligi Obrony Kraju oraz kliku z innymi – zgodnymi z § 2 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (wydanym w oparciu o art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji),  § 17 ust. 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (wydanym w oparciu o art. 35 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) lub § 19 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim (wydanym w oparciu o art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej).

Poprzez przynależność stowarzyszenia do PZSS i posiadanie licencji klubowej PZSS – przy uzyskiwaniu pozwoleń na posiadanie broni palnej sportowej do celów sportowych, kolekcjonerskich, szkoleniowych, rekreacyjnych, pamiątkowych i ewentualnie innych – członkowie stowarzyszenia posiadający patent strzelecki PZSS i licencję zawodniczą PZSS są zwolnieni z egzaminu przed organem Policji w zakresie broni sportowej.

Aktualnie składki w stowarzyszeniu wynoszą:
opłata wpisowa (w zależności od wybranego członkostwa)         50,00 lub 5.000,00
składka roczna (z opłatą na W-MZSS i ubezpieczeniem NNW)  150,00

Każdy rodzaj członkostwa w stowarzyszeniu upoważnia do bezpłatnego korzystania ze stanowisk strzeleckich podczas treningów na strzelnicy w Maryninie k. Serocka – w pierwsze i trzecie weekendy w miesiącu; treningi w pozostałe dni są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem strzelnicy.

Ponadto, każdy rodzaj członkostwa w stowarzyszeniu upoważnia do bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie obywatelskich praw dostępu do broni w Polsce, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (oraz aktów wykonawczych do nich).

Składki roczne opłacają wszyscy członkowie w tej samej wysokości, także wybrani do władz stowarzyszenia. Nie ma zniżek dla tzw. służb mundurowych (listonoszy, kominiarzy, kolejarzy, górników itd.), emerytów, młodzieży itp. W sytuacjch szczególnych możemy zastosować zapisy socjalne z Regulaminu wnoszenia opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich w Towarzystwie Strzeleckim „Bellona”.

Członkowie władz stowarzyszenia, sędziowie podczas zawodów oraz prowadzący strzelanie w dni treningowe – wykonują swoją obowiązki społecznie.

W przypadku zainteresowania wstąpieniem do stowarzyszenia – prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wypełnienie zlinkowanej deklaracji członkowskiej. Uwaga: deklarację należy wydrukować dwustronnie czyli na JEDNEJ kartce.

Serdecznie zapraszamy!

 

               STATUT               DEKLARACJA CZŁONKOWSKA               REGULAMIN SKŁADEK