Członkostwo

Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” aktualnie (czyli na początku 2018 r.) zrzesza kilkudziesięciu strzelców, głównie kolekcjonerów broni palnej i militariów oraz zawodników z licencjami zawodniczymi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wśród nich znajduje się trener strzelectwa sportowego MSiT, trenerzy strzelectwa sportowego PZSS, instruktorzy strzelectwa sportowego (MSiT, PZSS i W-MZSS), strzelectwa obronnego, praktycznego, dynamcznego, wyszkolenia strzeleckiego oraz strzelań policyjnych, sędziowie PZSS strzelectwa sportowego (kl. P, kl. I, kl. II oraz kl. III) i dynamicznego (kl. II oraz kl. III), liczni prowadzący strzelanie z uprawnieniami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego bądź Ligi Obrony Kraju oraz kliku z innymi – zgodnymi z § 2 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (wydanym w oparciu o art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji),  § 17 ust. 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (wydanym w oparciu o art. 35 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) lub § 19 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim (wydanym w oparciu o art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej).

Poprzez przynależność stowarzyszenia do PZSS i posiadanie licencji klubowej PZSS – przy uzyskiwaniu pozwoleń na posiadanie broni palnej sportowej do celów sportowych, kolekcjonerskich, szkoleniowych, rekreacyjnych, pamiątkowych i ewentualnie innych – członkowie stowarzyszenia posiadający patent strzelecki PZSS i licencję zawodniczą PZSS są zwolnieni z egzaminu przed organem Policji w zakresie broni sportowej.

Składki w stowarzyszeniu za rok 2022 wynoszą:

  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka zwyczajnego: 5.000,00 zł
  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka wspierającego: 50,00 zł
  • Składka roczna dla wszystkich członków z opłatą na W-MZSS i ubezpieczenie NNW: 150,00 zł

Składki w stowarzyszeniu za rok 2023 wynoszą:

  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka zwyczajnego: 5.000,00 zł
  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka wspierającego: 100,00 zł
  • Składka roczna dla wszystkich członków z opłatą na W-MZSS i ubezpieczenie NNW: 250,00 zł

Członkowie Towarzystwa Strzeleckiego „BELLONA” mogą bezpłatnie korzystać ze strzelnicy w Maryninie w każdy trzeci weekend miesiąca (sobota, niedziela), jeśli w danym terminie nie ma organizowanych zawodów lub innych przedsięwzięć, w poniższy sposób:

  • ze stanowisk strzeleckich na dwóch wyznaczonych osiach strzeleckich o długości 25 m.
  • z dwóch stanowisk na każdej z osi: 50, 100, 300 i 500 m.
  • maksymalny czas korzystania z poszczególnych stanowisk – 2 godziny.

Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej ilości miejsc obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja terminu tel. 530900777.

Jeżeli w trzeci weekend miesiąca nie będzie możliwości bezpłatnego korzystania ze strzelnicy, uprawnienie to będzie można wykorzystać w najbliższy weekend wolny od organizacji zawodów lub innych przedsięwzięć.

Korzystanie ze strzelnicy w pozostałe dni oraz w większym wymiarze niż określono powyżej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem strzelnicy uwzględniając 25 % zniżkę przysługującym członkom stowarzyszenia.

Bezpłatne korzystanie ze strzelnicy lub zniżka przysługuje po okazaniu legitymacji klubowej lub ważnego zaświadczenia o członkostwie w klubie.

Na tych samych warunkach mogą korzystać członkowie Sekcji Miłośników Broni LTS Legionowo i Sekcji Miłośników Broni LTS Legionowo, w związku z powyższym proszę o kilkudniową wcześniejszą rezerwację.

Powyższe postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie członków Towarzystwa Strzeleckiego „BELLONA” i Sekcji Miłośników Broni LTS Legionowo, nie obowiązują dla osób towarzyszących oraz rodzin.

Ponadto, każdy rodzaj członkostwa w stowarzyszeniu upoważnia do bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie obywatelskich praw dostępu do broni w Polsce, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (oraz aktów wykonawczych do nich).

Składki roczne opłacają wszyscy członkowie w tej samej wysokości, także wybrani do władz stowarzyszenia. Nie ma zniżek dla tzw. służb mundurowych (listonoszy, kominiarzy, kolejarzy, górników itd.), emerytów, młodzieży itp. W sytuacjch szczególnych możemy zastosować zapisy socjalne z Regulaminu wnoszenia opłat wpisowych i rocznych składek członkowskich w Towarzystwie Strzeleckim „Bellona”.

Członkowie władz stowarzyszenia, sędziowie podczas zawodów oraz prowadzący strzelanie w dni treningowe – wykonują swoją obowiązki społecznie.

W przypadku zainteresowania wstąpieniem do stowarzyszenia – prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wypełnienie zlinkowanej deklaracji członkowskiej. Uwaga: deklarację należy wydrukować dwustronnie czyli na JEDNEJ kartce.

Serdecznie zapraszamy!

               STATUT               DEKLARACJA CZŁONKOWSKA               REGULAMIN SKŁADEK