Stowarzyszenie

Zgodnie z  § 1 ust. 2 Statutu Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” jest klubem sportowym w rozumieniu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3, stowarzyszeniem, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 i stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz prowadzi działalność w sferze działań publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 8 Statutu cele naszego stowarzyszenia to:
a) prowadzenie działalności w strzelectwie, w tym w sporcie strzeleckim,
b) prowadzenie działalności w łucznictwie, w tym w sporcie łuczniczym,
c) prowadzenie działalności w kusznictwie, w tym w sporcie kuszniczym,
d) umożliwienie członkom i sympatykom współzawodnictwa sportowego na wszelkich poziomach,
e) propagowanie najszerzej pojmowanej kultury fizycznej i sportowej rywalizacji,
f) dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków,
g) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków,
h) krzewienie idei obywatelskich i patriotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży,
i) edukowanie społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji sportowych i obronnych,
j) promowanie pozytywnego wizerunku miłośników sportowego strzelectwa historycznego i historii, rekonstruktorów, kolekcjonerów oraz posiadaczy broni, amunicji i militariów,
k) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem strzelców sportowych, łuczników, kuszników, rekonstruktorów i kolekcjonerów,
l) prowadzenie działalności w zakresie historii sportu, dziejów strzelectwa, łucznictwa, kusznictwa, kolekcjonerstwa broni dawnej i współczesnej, amunicji i militariów oraz balistyki strzeleckiej, łuczniczej i kuszniczej,
ł) doradztwo i pomoc miłośnikom broni, amunicji i militariów w zakresie konserwacji ich kolekcji,
m) przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez obywateli.

Zgodnie z § 9 Statutu owe cele stowarzyszenie może realizować poprzez:
a) organizowanie współzawodnictwa sportowego na wszelkich poziomach,
b) szkolenie zawodników, instruktorów, trenerów oraz sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego, łucznictwa sportowego i tradycyjnego oraz kusznictwa.
c) organizowanie różnych form aktywności fizycznej, zwłaszcza imprez sportowych,
d) angażowanie członków do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej,
e) udział członków w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia i organizacje krajowe i zagraniczne,
f) prowadzenie szkoleń strzeleckich, łuczniczych i kuszniczych na wszelkich poziomach,
g) organizowanie imprez strzeleckich, łuczniczych i kuszniczych, wystaw kolekcjonerskich, pokazów i rekonstrukcji historycznych,
h) prowadzenie działalności w zakresie wpływania na regulacje prawne mające znaczenie dla sportu, kolekcjonerstwa oraz prawa do posiadania broni i amunicji oraz kusz przez obywateli, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i instytucje,
i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej i samorządowej oraz organów ustawodawczych w zakresie sportu, kolekcjonerstwa oraz prawa do posiadania broni i amunicji oraz kusz przez obywateli, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i instytucje,
j) upowszechnianie wiedzy o broni dawnej i współczesnej, łukach oraz kuszach,
k) promowanie pozytywnego wizerunku strzelców, łuczników i kuszników,
l) budowanie, wyposażanie oraz modernizowanie obiektów stowarzyszeniowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
ł) zapewnianie członkom dostępu do stowarzyszeniowej infrastruktury i wyposażenia,
m) wspieranie członków w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,
n) współpracę ze szkołami,
o) współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
p) współpracę z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
r) współpracę z organami administracji publicznej.
s) współpracę z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
t) współpracę z organami administracji publicznej